×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

آدرس معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی: بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب بیمارستان طالقانی- دانشکده پزشکی- طبقه سوم  

شماره تماس: 22427902-23872575

آدرس امور دانشجویی دانشکده پزشکی: بزرگراه شهید چمران- اوین - جنب بیمارستان طالقانی - دانشکده پزشکی - طبقه دوم    

شماره تماس: 23872546- 22427902

کدپستی دانشکده پزشکی: 1985717434 و 193954719

 

  

 

 آدرس معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پزشکی

 

 

 

بزرگراه شهید چمران- اوین- جنب بیمارستان طالقانی- دانشکده پزشکی- طبقه سوم  

 

 

 شماره تماس

 

 

22427902-23872575

 

 

  آدرس امور دانشجویی دانشکده پزشکی

 

بزرگراه شهید چمران- اوین - جنب بیمارستان طالقانی - دانشکده پزشکی - طبقه دوم    

 

 

 شماره تماس

 

 

23872546- 22427902

 

 

  کدپستی دانشکده پزشکی

 

1985717434 و 193954719

 

 

 

 

 متن استاتیک شماره 39 موجود نیست